Warema

 
 

Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος WAREMA (WAter REsources MAnagement in protected areas) στο οποίο συμμετείχε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS την περίοδο 2006-2008, ήταν η ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών στο σχεδιασμό σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, βασισμένων σε δίκτυα κοινωνικών εταίρων και φορέων που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή της Οδηγίας- Πλαίσιο για το Νερό 200/60/ΕΕ. Οι νέες αυτές στρατηγικές, κατάλληλα διαμορφωμένες για εκτάσεις προστατευόμενων περιοχών, αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές: τη λεκάνη απορροής Upper Taglimamento στην Ιταλία, τη λεκάνη απορροής της λίμνης Velence στην Ουγγαρία, την ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Αιτωλικού στην Ελλάδα, και την προστατευόμενη περιοχή Poodri στην Τσεχία. Απώτερος στόχος ήταν η διαμόρφωση, μεταξύ των εμπλεκομένων, μιας κοινής οπτικής και ενός Σχεδίου Δράσης για τις προτεραιότητες που αφορούν στην προστασία της φύσης και των φυσικών τοπίων, της διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την κοινωνικο- οικονομική ανάπτυξη και τη διαχείριση των υδάτινων τους πόρων.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, είχε σκοπό τη στήριξη του έργου και του ρόλου του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής NATURA Μεσολογγίου-Αιτωλικού, της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και του θεσμικού ρόλου που θα αναλάβει (σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο) το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων για τον περιφερειακό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Ταυτόχρονα, την προώθηση των κατάλληλων συνθηκών που επιτρέπουν τον ισότιμο διάλογο ανάμεσα σε απλούς πολίτες και θεσμικούς φορείς.
Μέσα από το διάλογο, τη συζήτηση και τη στήριξη από τους επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς, καθώς και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε μια συγκροτημένη διαδικασία διαβούλευσης, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ.Ε επιδίωξαν να συμφωνηθούν προτάσεις για την προστασία, ανάδειξη και αποτελεσματική χρήση και διαχείριση των τοπικών πόρων – ανθρωπογενών και φυσικών και, κυρίως, του νερού.

Ένα πρωτοποριακό στοιχείο της διαδικασίας ήταν, ότι το τελικό Σχέδιο Δράσης προέκυψε μέσα από συμμετοχικές, συνεργατικές διαδικασίες, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των χρηστών, ώστε να μπορεί να γίνει πιο εφικτή η εφαρμογή του. Το Σχέδιο Δράσης αφορά στη διαμόρφωση μιας κοινής οπτικής για τις προτεραιότητες που αφορούν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Εφόσον οι προτάσεις του Σχεδίου Δράσης εφαρμοστούν, θα υπάρξουν οφέλη για όλους τους κατοίκους των περιοχών αυτών, όπως: προστασία ή/και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος - και άρα της ποιότητας ζωής, βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, προσέλκυση επισκεπτών όλο το χρόνο μέσα από την προβολή και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού της πλούτου, δημιουργία θέσεων εργασίας σε «πράσινα» επαγγέλματα. Παράλληλα, η δικτύωση με άλλες προστατευόμενες περιοχές στο πλαίσιο του προγράμματος, θα επιτρέψει την υλοποίηση και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο την περιοχή, κάνοντάς την σημείο αναφοράς για θέματα φυσικού πλούτου και νερών. Σημαντικό όφελος είναι, επίσης, η ίδια η συμμετοχική διαδικασία που αναπτύχθηκε καθώς θα μπορεί να εφαρμοστεί μελλοντικά για άλλα ζητήματα σε τοπικό επίπεδο.

 

Σχέδιο δράσης : Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Προστατευόμενες Περιοχές

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συμμετοχικές διαδικασίες που περιγράφηκαν προηγούμενα, κωδικοποιήθηκαν σε ένα Σχέδιο Δράσης και αποτυπώθηκαν σε Χάρτες, σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχέδιο για την ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού.

Το Σχέδιο Δράσης, στην πλήρη ανάπτυξή του, περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις, τις πηγές άντλησης δεδομένων και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των δράσεων, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και τους φορείς που θα πρέπει να εμπλακούν για την επιτυχή εφαρμογή τους. Τέλος, έχει προβλεφθεί και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους. Η πλειοψηφία των δράσεων που προτείνονται δεν είναι βέβαια αποσπασματικές και αυτοτελείς. Ο διαχωρισμός των διαφόρων δράσεων γίνεται για λόγους οργάνωσής τους, αλλά οι φορείς υλοποίησης αλληλοεμπλέκονται άμεσα.

Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης και το Χωροταξικό Σχεδιασμό αφορούν ενέργειες τόσο σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, τις κύριες παραγωγικές δραστηριότητες που ήδη υπάρχουν ή μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή, την κοινωνική ανάπτυξη και την εκπαίδευση, όσο και σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων.

Οι προτάσεις που ακολουθούν ευελπιστούμε να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, για την προώθηση μεθόδων εφαρμογής και χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων καθώς και βάση για την δουλειά του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων, όταν ξεκινήσει η λειτουργία του, με βάση τις προβλέψεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60.

Διαβάστε περισσότερα...

 
 
 

Η μεθοδολογία των Συμμετοχικών Διαδικασιών

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

 Η μεθοδολογία Συμμετοχικών Διαδικασιών, που ακολούθησε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στην πρωτοβουλία WAREMA, εξελίχθηκε σε τέσσερα βασικά βήματα:
 

1.      Διάγνωση της κατάστασης της περιοχής, καταγραφή προβλημάτων, δυνατών και αδύνατων σημείων, υπαρχόντων ευκαιριών, τοπικής εμπειρίας, καλών πρακτικών.

Η πρώτη φάση περιελάμβανε ανάλυση της κατάστασης στην περιοχή μελέτης και καταγραφή των βασικών εμπλεκομένων φορέων στις συμμετοχικές διαδικασίες. Η ανάλυση της κατάστασης αφορά πάντοτε σε ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον και τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Στην καταγραφή των βασικών εμπλεκομένων φορέων της περιοχής μελέτης περιλαμβάνονται οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, επαγγελματικές ενώσεις, κοινωνικές και περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες ή σύλλογοι γυναικών, πολιτιστικοί σύλλογοι, πανεπιστήμια, αλλά και μεμονωμένοι πολίτες, δηλαδή όλοι οι χρήστες των υδατικών πόρων.

Διαβάστε περισσότερα...

 
 
 

Συμμετέχοντας στα τοπικά δρώμενα

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 
Ενεργή  Κοινωνία  Πολιτών

 
Σε μια εποχή, που η πίεση πάνω στο περιβάλλον εντείνεται και η ανεξέλεγκτη χρήση των φυσικών πόρων, όπως το νερό, αυξάνει τις κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις, η ανάγκη ενεργοποίησης των πολιτών γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Η εποχή, άλλωστε, κατά την οποία οι «ειδικοί αποφάσιζαν» και οι «πολιτικοί διέτασσαν» έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η ενεργή συμμετοχή πληροφορημένων πολιτών στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους και τον τόπο τους είναι από τις πολιτικές εκείνες, που αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως καθοριστικής σημασίας για την προώθηση της βιωσιμότητας σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα...

 
   
 

Τα εργαστήρια διαβούλευσης

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

 
Προσδιορίζοντας τις επιλογές του μέλλοντος


Εκπρόσωποι κοινωνικών και θεσμικών φορέων, καθώς και απλοί πολίτες κάθισαν τον Μάιο του 2007 στα θρανία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου και, υπό την καθοδήγηση συνεργατών του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, κλήθηκαν να προβληματιστούν για το «που θέλουν να φτάσουν», το πως οραματίζονται το μέλλον του τόπου τους. Η Οργανωτική Επιτροπή  είχε προετοιμάσει τη συνάντηση με τρόπο έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους χωρίς περιορισμούς, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει συνήθως σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Σκοπός του συγκεκριμένου εργαστηρίου διαβούλευσης ήταν οι συμμετέχοντες να μην μείνουν στα προβλήματα και τους περιορισμούς της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά να πάνε ένα βήμα παραπέρα με τη βοήθεια της ικανότητας που έχουμε όλοι να σκεφτόμαστε δημιουργικά και θετικά.
Απαντώντας σε σχετικά ερωτηματολόγια και δουλεύοντας συνεργατικά σε ομάδες εργασίας, προσδιόρισαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, τον επιδιωκόμενο στόχο, το όραμά τους για το μέλλον του τόπου, το οποίο και παρουσίασαν στην ολομέλεια.
Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διεργασίας αποτέλεσε τη βάση για την περαιτέρω επεξεργασία και διαμόρφωση του τελικού Σχεδίου Δράσης.

Διαβάστε περισσότερα...

 
 
 

Το όραμα των νέων πολιτών

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

 Μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων από τους Δήμους Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Οινιάδων κάλεσαν τον Μάρτιο του 2007 τους «μεγάλους» στο Αμφιθέατρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας, να  προβληματιστούν για το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής τους και να οραματιστούν από κοινού το μέλλον τους στην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Η εκδήλωση «Ας μιλήσουμε για το Νερό» που διοργανώθηκε με τη συνεργασία της Α΄ βάθμιας και της Β΄ βάθμιας Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αιτ/νίας, περιελάμβανε παρουσιάσεις μαθητών με θέμα το υδάτινο περιβάλλον της Λιμνοθάλασσας, ιστορίες και βιώματα ντόπιων από τη Λιμνοθάλασσα, μαθητική έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής με θέμα τον υγρότοπο, αλλά και περιβαλλοντικά παιχνίδια εμπνευσμένα από το νερό. «Γιατί μιλώντας για το νερό μιλάμε για την ίδια τη ζωή, το φυσικό περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και εν τέλει την ποιότητα ζωής μας...»

 

Δείτε την παρουσίαση που ετοίμασαν οι μαθητές

 
   

Page 1 of 2

 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr