Μια παραθαλάσσια….βιβλιοθήκη

 
 

Μια παραθαλάσσια….βιβλιοθήκη

Print
 
 

Η ιστοσελίδα Coastal WIKI είναι μια ιντερνετική εγκυκλοπαίδεια, η οποία προσφέρει  ποιοτική πληροφόρηση, που συνεχώς βελτιώνεται, συμπληρώνεται και ενημερώνεται από ειδικούς και απευθύνεται εκτός των άλλων και σε παράκτιους επαγγελματίες. Διαθέτει 1396 σελίδες με πληροφορίες σχετικές με παράκτια και θαλάσσια θέματα.

Το Coastal WIKI είναι ένας πολύ χρήσιμος ιστοτόπος για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ των χρηστών του. Αν λοιπόν χρειάζεστε να μάθετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με παράκτια και θαλάσσια θέματα, θέλετε να δείτε τα πιο πρόσφατα άρθρα ή να προσφέρεται γνώση και εμπειρία, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.coastalwiki.org.
Τα άρθρα που είναι αναρτημένα αφορούν σε διάφορες θεματικές κατηγορίες:
- Παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές (χρήσεις γης) και τοποθεσίες.
- Ανθρώπινες δραστηριότητες.
- Θέματα προς συζήτηση και επιπτώσεις.
- Φυσικό περιβάλλον.
- Παράκτια Διαχείριση.
- Άνθρωποι και Οργανώσεις.

Το CoastalWIKI αποτελεί μέρος του προγράμματος ENCORA το οποίο υλοποιήθηκε με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας στην Ευρώπη, προκειμένου:

- Να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της απομόνωσης της εμπειρίας σε παράκτια θέματα. Σε όλες τις παράκτιες χώρες της Ευρώπης πολλά ερευνητικά κέντρα εμπλέκονται σε παράκτιες και θαλάσσιες μελέτες για επιστημονικούς και πρακτικούς σκοπούς, καθώς και για το σχεδιασμό συγκεκριμένων στρατηγικών. Όλα μαζί τα ινστιτούτα κατέχουν τεράστιο όγκο γνώσης και εμπειρίας, που όμως είναι απομονωμένη και συνεπώς δεν αξιοποιείται στο έπακρον.
- Να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης στην πράξη. Η επιστημονική γνώση πρέπει να επικοινωνείται μεταξύ συναδέλφων επιστημόνων και όχι μόνο. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις τις περισσότερες φορές είναι πολύ εξειδικευμένες και χρησιμοποιούν λόγο δυσνόητο για κάποιον ανειδίκευτο, συνεπώς καθίστανται σχεδόν απρόσιτες σε μη-ειδικούς παράκτιους και θαλάσσιους επαγγελματίες. Οι υπάρχουσες πρακτικές δημοσίευσης δεν είναι οι κατάλληλες για την μεταλαμπάδευση νέων γνώσεων στην πράξη.
Το Δίκτυο ENCORA έχει πλέον ενσωματωθεί στην Πλατφόρμα της Βενετίας (Venice Platform) στην οποία συμμετέχουν ναυτιλιακοί, θαλάσσιοι και παράκτιοι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν:
- παράκτιες αρχές και κυβερνητικές οργανώσεις,
- ναυτιλιακές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυοκαλλιεργειών,
- τουριστικές οργανώσεις και οργανώσεις αναψυχής,
- περιβαλλοντικές ΜΚΟ,
- επιστημονικούς φορείς, κ.α.
Μεταξύ των 37 δικτύων, που έχουν υπογράψει την Διακήρυξη για την Πλατφόρμας της Βενετίας, είναι και το Ελληνικό Δίκτυο για την Παράκτια Έρευνα (www.hencore.gr).