Σχολιασμός επί του σχεδίου δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης

 
 

Σχολιασμός επί του σχεδίου δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης

Attention: open in a new window. PDFPrintEmail
 
 

Θεωρούμε σημαντικό και θετικό βήμα την εκκίνηση της προετοιμασίας του σχεδίου δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών. Μετά την έκδοση του Ν. 3983/2011 (ΦΕΚ Α 144/17-6-2011), με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ) στην εθνική νομοθεσία, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ προχωρά στο -απαραίτητο και ουσιαστικό για την ορθή εφαρμογή της εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στη χώρα μας- επόμενο βήμα, αυτό της δημοσιοποίησης στοιχείων.


Πιο συγκεκριμένα, τίθενται σε δημόσια διαβούλευση στοιχεία που αφορούν στο στάδιο της προετοιμασίας και που σχετίζονται με την αρχική αξιολόγηση και τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, καθώς και τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών, χωρίς όμως να έχουν οργανωθεί μέχρι σήμερα σχετικές ενημερωτικές ημερίδες, όπως προβλέπεται στη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 2377 Β /27-8-2012). Στα επόμενα βήματα, θα πρέπει να γίνει σημαντική προσπάθεια για την πληρέστερη ενημέρωση και, όσο το δυνατόν πιο ενεργό, συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Επίσης, οφείλουμε να επισημάνουμε πως το γεγονός ότι το αναρτώμενο υλικό αφορά στα παραδοτέα του Τεχνικού Συμβούλου που έχει επιλέξει το ΥΠΕΚΑ και πως, σύμφωνα με το σχετικό ιστότοπο, το υλικό αυτό δεν αντανακλά επί του παρόντος τις απόψεις του ούτε το δεσμεύει, υποβαθμίζει αυτή καθ’ αυτή τη διαδικασία και τη σημασία της διαβούλευσης. Επιπλέον, μια τέτοια αναφορά, προβληματίζει στο κατά πόσο η αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων. Με σχετικό σχόλιο επί του σχεδίου νόμου για τη Θαλάσσια Στρατηγική (α), έχουμε τονίσει τη σημαντικότητα της συνεργασίας των συναρμόδιων υπουργείων και της αλληλοσυμπλήρωσης των κείμενων νομοθεσιών προκειμένου να επιτευχθεί η «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» των ελληνικών θαλασσών.

Επιπροσθέτως, παρατηρούμε σημαντικά κενά σε επιμέρους στοιχεία, τα οποία δημοσιεύονται στο σχετικό ιστότοπο, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για το κατά πόσο η συλλογή δεδομένων από πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, ΜΚΟ κτλ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ήταν πλήρης. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η έλλειψη των απαραίτητων στοιχείων δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη βάση για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας μας, ούτε και μπορεί να αποτελέσει πεδίο αναφοράς για τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα μελλοντικά σχέδια δράσεων.

Επιπλέον, κρίνουμε ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικό την αναγνώριση της ανάγκης για εξάλειψη του φαινομένου των θαλάσσιων απορριμμάτων μέχρι το έτος 2020. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τη Συμβουλευτική Τεχνική Έκθεση, αυτός ο στόχος θεωρείται εκ των προτέρων αδύνατον να επιτευχθεί, με αποτέλεσμα να μην προσδιορίζεται τελικά ο στόχος μείωσης των ποσοτήτων απορριμμάτων έως το 2020. Πιστεύουμε ότι μείωση τουλάχιστον κατά 50 % είναι επιβεβλημένη και μπορεί να επιτευχθεί (β). Η εντατικοποίηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, αν και αποτελεί σημαντικό παράγοντα, εντούτοις θα πρέπει να συνδυαστεί με μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (γ) και την ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Συμπερασματικά, για την επίτευξη/ διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των ελληνικών θαλασσών έως το 2020, που είναι και ο στόχος της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ, θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός συντονισμός προκειμένου να μην υποβαθμιστεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, οι θάλασσές μας. Η χάραξη των θαλάσσιων στρατηγικών μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη στήριξη του νησιωτικού πληθυσμού, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Υποσημειώσεις:
(α) http://www.opengov.gr/minenv/?c=7673
(β) http://www.seas-at-risk.org/1mages/Marinelitterletter_EUministers.pdf
(γ) http://www.greenpeace.org/greece/Global/greece/report/2009/4/proposal-waste-managment.pdf

 

 
Copyright © 2011 Medsos. All Rights Reserved. Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Χορηγία φιλοξενίας medsos.gr από την dnHost.gr